Čo je priemyselné vlastníctvo?

Ako uvádza [4] : "priemyselné vlastníctvo je podskupinou duševného vlastníctva, ktorá zahŕňa tie typy duševného vlastníctva, ktoré majú priemyselné využitie. Priemyselné právo je právom na ochranu predmetov priemyselného vlastníctva, ktoré sa vytvárajú tvorivou duševnou činnosťou, ako sú vynálezy, technické riešenia alebo vonkajšie úpravy výrobkov - dizajny.

Medzi priemyselné práva patrí aj skupina priemyselných práv na označenie, ako sú označenia tovarov a služieb, ktoré slúžia na zlepšenie marketingovej kvality produktov a služieb."

Predmetom ochrany priemyselného vlastníctva sú:

"PATENTY - Patenty sa udeľujú na vynálezy zo všetkých oblastí techniky, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné.

ÚŽITKOVÉ VZORY - Technické riešenia, ktoré sú nové, presahujú rámec prostej odbornej schopnosti a sú priemyselne využiteľné, možno chrániť úžitkovým vzorom zapísaným do registra.
Na rozdiel od patentov nie je možné chrániť spôsoby výroby alebo pracovné činnosti, ani biologické reprodukčné materiály.

DIZAJNY - Za dizajn sa považuje vonkajší vzhľad výrobku alebo jeho časti spočívajúci v znakoch, ktorými sú najmä línie, obrysy, farby, tvar, štruktúra alebo materiál samého výrobku alebo jeho zdobenie. Priestorový alebo plošný výrobok musí byť opakovateľne vyrábateľný.

TOPOGRAFIE POLOVODIČOVÝCH VÝROBKOV - Topografie polovodičových výrobkov a ich samostatne použiteľné časti, ktoré sú výsledkom tvorivej činnosti pôvodcu, a ktoré nie sú v priemysle polovodičových výrobkov bežné, možno chrániť zápisom do registra.

OCHRANNÉ ZNÁMKY - Ochranná známka je do registra zapísané označenie, ktoré tvoria slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar výrobku alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby pochádzajúce od rôznych podnikateľov.
Prihlášku ochrannej známky môže podať právnická alebo fyzická osoba, pre tovary alebo služby, ktoré sú predmetom jej podnikania.

OZNAČENIA PÔVODU VÝROBKOV - Označenie pôvodu výrobkov, ktorým je zemepisný názov krajiny, oblasti alebo miesta, ktorý sa stal všeobecne známy ako údaj o tom, odkiaľ pochádza výrobok, ktorého akosť alebo znaky sú dané výlučne alebo podstatne zemepisným prostredím, vrátane prírodných alebo ľudských činiteľov." [5]

Ochrana priemyselných práv v SR

Za ochranu priemyselných práv v SR zodpovedá Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV). Úrad priemyselného vlastníctva je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva. Túto úlohu plní na základe zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.

Vykonáva štátnu správu v oblasti ochrany:

Ďalšie úlohy ÚPV: