Čo je autorské právo?

Autorské právo je právom autora rozhodovať o vlastnom diele. Autorské právo garantujú zákony krajiny, kde bolo dielo vydané, prípadne krajiny ktorej národnosti je autor. Autorské práva sú garantované aj medzinárodnými zmluvami.

Ochranu autorov a výkonných umelcov (hercov, interpretov, ...) poskytuje zákon č. 618/2003 Z. z. autorský zákon., ktorý upravuje vzťahy vznikajúce v súvislosti s:

tak, aby boli chránené práva a oprávnené záujmy:

V zákone je tiež upravený výkon kolektívnej správy práv podľa tohto zákona.

Aké práva má autor?

Zákon priznáva autorovi osobnostné a majetkové práva.

Osobnostné práva:

Majetkové práva:

Predmet ochrany autorských práv

"Predmetom autorského práva sú diela ako výsledky tvorivej duševnej činnosti, ktoré majú formu ustanovenú autorským zákonom, ak zároveň nie sú vylúčené z autorskoprávnej ochrany." [8]

V zákone nie je presne uvedené, čo je to dielo je presne určené, ale čo nepatrí pod autorskoprávnu ochranu.

"Autorsko právna ochrana sa nevzťahuje na myšlienku, spôsob, systém, metódu, koncept, princíp, objav alebo informáciu, ktorá bola vyjadrená, opísaná, vysvetlená, znázornená alebo zahrnutá do diela." [8]

Príklady diel ktoré sú predmetom ochrany autorských práv:

Ochrana autorských práv v SR

Ústredným orgánom štátnej správy pre autorské právo a práva súvisiace s autorským právom je Ministerstvo kultúry, ktoré je zodpovedné za zosúladenie našich zákonov s medzinárodným právom a tiež udeľuje oprávnenia na výkon kolektívnej správy práv.

Kolektívna správa práv

"Účelom kolektívnej správy práv je kolektívne uplatňovanie a kolektívna ochrana majetkových práv autora a majetkových práv výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu zvukovo-obrazového záznamu a vysielateľa a umožnenie uvedenia predmetu týchto práv na verejnosti." [9]

Kolektívnu správu práv vykonávajú podľa autorského zákona organizácie kolektívnej správy, ktorým ministerstvo kultúry udelilo oprávnenie na výkon kolektívnej správy práv.

Kolektívna správa práv spočíva v:

Kolektívnu správu práv na základe oprávnenia udeleného MK SR vykonávajú v súčasnosti tieto organizácie: